เห็ดนางฟ้า

ชื่อโครงงาน:เห็ดนางฟ้า
ผู้จัดทำ:น.ส.กรรณิการ์ ชินพลชาย เลขที่10 ม.6/2
อาจารยที่ปรึกษา:อ.คเชนทร์ กองพิลา
คำถาม
1.เลือกหัวข้อเรื่อง เห็ดนางฟ้า เพราะสนใจและอาจทำเป็นธุระกิจส่วนตัว
-เห็ดมีถิ่นกำเนิดที่ไหน
-ลักษณะพื้นที่ในการปลูกเห็ดเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า รู้ถึงประโยชน์ ลักษณะของเห็ดนางฟ้าและสรรพคุณของเห็ดนางฟ้า

โฆษณา